Treść wyroku rozwodowego


Kwestię elementów wyroku rozwodowego rozstrzyga art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obok orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa, o winie rozkładu pożycia, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o: – władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków; – o kontaktach rodziców z dzieckiem; – w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania

Alimenty małżonka wyłącznie winnego


Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Uprawnionym jest małżonek niewinny rozkładowi pożycia, zaś zobowiązanym jest małżonek, który został uznany przez sąd wyłącznie winnym rozkładowi pożycia. Kiedy? Przesłanką podmiotową jest  i  s  t  o  t  n  e  pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Oznacza to, że małżonek niewinny musi udowodnić, że po rozwodzie jego sytuacja materialna będzie

Alimenty bez wyłącznej winy


Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Z powyższego wynika, że: – przy rozwodzie bez orzekania o winie

Izolacja


Matka nie jest właścicielką dziecka! Niestety zdarza się, że po rozpadzie związku dziecko jest całkowicie izolowane od ojca. Matka, w imię zemsty i odwetu zupełnie zapomina o tym, że udział obojga rodziców w życiu dziecka jest konieczny dla jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego, a eliminacja ojca z życia dziecka godzi w jego prawa. Dziecko bowiem ma

Uczucie nienawiści


Jeżeli dziecko mieszka z matką, to matka ma obowiązek nie tylko nie utrudniać byłemu mężowi kontaktów z dzieckiem, ale także aktywnie współdziałać w tym kierunku, aby dziecko pozostawało w stałych kontaktach z ojcem, co powinno przejawiać się to w organizowaniu spotkań dziecka z ojcem, w przekazywaniu ojcu stałych informacji o życiu dziecka oraz w stworzeniu

Wina w rozkładzie pożycia


Zgodnie z brzmieniem art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (§1). Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (§ 2). Jak wynika z powyższego, orzeczenie

Rozwód czy separacja?


Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu. Separacja zaś polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, jednak bez rozwiązywania związku małżeńskiego, a zatem na skutek orzeczenia separacji małżeństwo formalnie trwa nadal, zaś małżonkowie nie są już zobowiązani do wspólnego pożycia. Separacja jest czasem na „zastanowienie się”. Przesłanki Sąd orzeknie separację, jeżeli między małżonkami nastąpił