All posts by admin

Wysokość alimentów


Niestety coraz częściej matki dziecka starają się deprecjonować byłych partnerów w roli ojca, przedstawiać ich w negatywnym świetle i sprowadzić do funkcji bankomatu. Czy tak też jest w Twoim przypadku? Zgodnie z dyspozycją art. 133 § 1 KRO oboje rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.  Stosownie zaś do treści art. 135 § 1 KRO zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb

Egzekwowanie kontaktów


Masz uregulowane kontakty, a mimo to nie widujesz dziecka? Czas zawalczyć o Twoje prawa! Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, gdy była partnerka nie wykonuje orzeczenia Sądu czy też zawartej ugody i swoim zachowaniem utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia odbycie kontaktu z dzieckiem. Na szczęście przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość nałożenia sankcji finansowych na matkę dziecka. Jak wygląda procedura? Przymuszenie do realizacji orzeczenia sądowego lub ugody w

Wakacje za granicą?


Matka dziecka nie może samodzielnie zdecydować o zabraniu dziecka za granicę! Wyjazd dziecka za granicę, w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody - orzeczenia sądu opiekuńczego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1985 r. III CRN 19/85).

Treść wyroku rozwodowego


Kwestię elementów wyroku rozwodowego rozstrzyga art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obok orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa, o winie rozkładu pożycia, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o: - władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków; - o kontaktach rodziców z dzieckiem; - w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy

Alimenty małżonka wyłącznie winnego


Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Uprawnionym jest małżonek niewinny rozkładowi pożycia, zaś zobowiązanym jest małżonek, który został uznany przez sąd wyłącznie winnym rozkładowi pożycia. Kiedy? Przesłanką podmiotową jest  i  s  t  o  t  n  e  pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Oznacza to, że małżonek niewinny musi udowodnić, że po rozwodzie jego sytuacja materialna będzie gorsza niż w małżeństwie, a pogorszenie będzie miało charakter istotny. Nie oznacza to jednak,

Alimenty bez wyłącznej winy


Kto jest uprawniony, a kto zobowiązany? Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Z powyższego wynika, że: - przy rozwodzie bez orzekania o winie uprawnionym do uzyskania alimentów i analogicznie zobowiązanym do

Izolacja


Matka nie jest właścicielką dziecka! Niestety zdarza się, że po rozpadzie związku dziecko jest całkowicie izolowane od ojca. Matka, w imię zemsty i odwetu zupełnie zapomina o tym, że udział obojga rodziców w życiu dziecka jest konieczny dla jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego, a eliminacja ojca z życia dziecka godzi w jego prawa. Dziecko bowiem ma prawo do tego, żeby mieć ojca, a matka nie może mu tego prawa odbierać! Egoistyczne zachowania matek, przejawiające się w pozbawieniu własnego

Uczucie nienawiści


Jeżeli dziecko mieszka z matką, to matka ma obowiązek nie tylko nie utrudniać byłemu mężowi kontaktów z dzieckiem, ale także aktywnie współdziałać w tym kierunku, aby dziecko pozostawało w stałych kontaktach z ojcem, co powinno przejawiać się to w organizowaniu spotkań dziecka z ojcem, w przekazywaniu ojcu stałych informacji o życiu dziecka oraz w stworzeniu atmosfery sprzyjającej pogłębieniu miłości i przywiązania dziecka do ojca i ojca to matki. Tego wymaga dobrze pojęte dobro dziecka (patrz:

Wina w rozkładzie pożycia


Zgodnie z brzmieniem art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (§1). Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy (§ 2). Jak wynika z powyższego, orzeczenie o winie rozkładu pożycia w wyroku rozwodowym jest co do zasady obowiązkowe. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy małżonkowie zgodnie wniosą o jego

Rozwód czy separacja?


Rozwód to rozwiązanie małżeństwa na podstawie orzeczenia sądu. Separacja zaś polega na sądowym uregulowaniu faktycznego rozłączenia małżonków, jednak bez rozwiązywania związku małżeńskiego, a zatem na skutek orzeczenia separacji małżeństwo formalnie trwa nadal, zaś małżonkowie nie są już zobowiązani do wspólnego pożycia. Separacja jest czasem na "zastanowienie się". Przesłanki Sąd orzeknie separację, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Z kolei do rozwiązania małżeństwa

Nasza misja

RozwodTaty.pl

RozwodTaty.pl

Rozwód rodziców nie jest rozwodem z dzieckiem. Pamiętaj! Jeśli nie ułożyło Ci się w małżeństwie nie oznacza to, że jesteś gorszym rodzicem. adwokatwpiasecznie.pl

Fanpage